Earth Activity

บิ๊กทรีส์สร้างสรรค์ แนะนำกิจกรรมสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญชวนสื่อมวลชนทุกๆ ท่าน มาร่วมนำเสนอข่าวสร้างสรรค์ กับกิจกรรมต่างๆ
และชวนผู้ร่วมพันธกิจสีเขียวร่วมงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “เพราะเราคือสิ่งแวดล้อม”

ThaiUrbanTreeNetwork-1yr

“ต้นไม้กับสายไฟฟ้า จะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร”
เสวนาครบรอบ 1 ปี เครือข่ายต้นไม้ในเมือง 
เวลา : วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : 
ห้องประชุม ห้องหางนกยูง (ห้องชุม 100 ที่นั่ง) ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กำหนดการภาคเช้า
09:00-09:15 น. ลงทะเบียน (ช่วงเช้า)
09:15-09:30 น. พิธีกรกล่าวทักทาย กราบเรียนเชิญ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวเปิดงาน
09:30-11:00 น. การเสวนา  “ต้นไม้กับสายไฟฟ้า จะอยู่ร่วมกันได้อย่างไร”
ผู้ร่วมเสวนา

  1. ผู้แทนผู้บริหารจากการไฟฟ้านครหลวง
  2. ผู้แทนผู้บริหารจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
  3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  4. รองศาสตราจารย์ ดร.นรเศรษฐ พัฒนเดช อาจารย์ประจำห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  5. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ เดชา บุญค้ำ ผู้ก่อตั้งภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  6. ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมงาน กรุงเทพมหานคร (รอยืนยัน)
  7. ผู้แทนผู้บริหารจากธุรกิจประกันภัย

ดำเนินรายการโดย คุณช่อผกา วิริยานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้ง เครือข่ายต้นไม้ในเมือง

กำหนดการภาคบ่าย
12.-30-13:00 น. ลงทะเบียน (ช่วงบ่าย)
13.10-13.15 คุณช่อผกา วิริยานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้ง เครือข่ายต้นไม้ในเมือง สรุปผลการทำงาน 1 ปีของเครือข่าย และเสนอแนวทางการทำงานในปีต่อไป
13:15-15:00 น. นำเสนอ : แนวทางการทำงานของเครือข่ายฯ ในปีที่ 2 โดยสมาชิกเครือข่ายต้นไม้ในเมือง
15:00-16.00 น. ระดมความเห็นกลุ่ม เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายต้นไม้ในเมือง ในปีที่ 2

***ตลอดการเสวนาจะมี facebook live และการบันทึกวิดีโอ เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อประชาชน และมอบให้กับสมาชิกเครือข่ายเพื่อนำไปโพสในสื่อออนไลน์ของตนต่อไป
***ผู้นำเสนองานภาคบ่าย จะต้องส่งไฟล์นำเสนอ ให้ทีมงานทางอีเมล thaiurbantreenetwork@gmail.com ก่อนเวลา 12:30 น. ของวันจัดงาน ณ ห้องประชุม
ร่วมติดตามการผลักดันเชิงยโยบายได้ที่เพจ เครือข่ายต้นไม้ในเมือง https://www.facebook.com/thailandurbantreenetwork

100kiloMarket-14thcover

ตลาด 100 กิโล สุขสำราญกับแหล่งอาหารใกล้บ้าน
ภายใต้ความร่วมมือกับ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
เวลา : วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 | 13.00 – 19.00 น.
สถานที่ : โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯวิง ติด BTS สะพานตากสิน

ตลาด 100 กิโล เครือข่ายเกษตรนิสัยดี ไม่ใช้สารเคมี และผู้ประกอบการเพื่อสร้างสรรค์สังคม คัดเลือกเฉพาะสินค้าที่ผลิตและเพาะปลูกอยู่ภายในพื้นที่โดยรอบ ไม่เกิน 100 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ และจัดตั้งตลาดนัดในเมืองให้กับเกษตรกรเหล่านี้ เราได้สร้างจุดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระหว่างชาวกรุงเทพและผู้ผลิตสินค้า ดังนั้น “ตลาด 100 กิโล” จึงเป็นที่ๆทุกคนจะได้เลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี และยังได้ร่วมสนับสนุนเกษตรกรผู้ที่ผลิตสินค้าด้วยใจเหล่านี้อีกด้วย

100kiloMarket-14thposter
ออกแบบกราฟิกโดย นีนาถ เลิศหิรัญวณิช Jeen Nina
เพจกิจกรรม https://www.facebook.com/events/790843294398503
////////////////////////////////

MeritTree-PR
“การปลูกต้นไม้แม้เพียงหนึ่งต้น แล้วดูแลต้นไม้นั้นจนเติบใหญ่ให้มนุษย์และสรรพสัตว์ได้พึ่งพาอาศัยใช้ประโยชน์ ย่อมได้บุญ ได้อานิสงค์มากกว่าการสร้างเจดีย์องค์หนึ่ง” – พุทธพจน์

ทำบุญสร้างป่า ปลูกโลกดีงาม
ทำบุญรูปแบบใหม่ที่ให้ผลยั่งยืนด้วยการปลูกต้นไม้
เวลา : วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 | 09:00 น. – 17:30 น.
สถานที่ : ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ)

ร่วมทำบุญรูปแบบใหม่ที่ให้ผลยั่งยืนด้วยการปลูกต้นไม้ ประยุกต์การทำบุญให้มีคุณค่าความหมายและเกิดประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันของคนกับธรรมชาติแวดล้อม กิจกรรมต่างๆเชื่อมโยงกับต้นไม้ อาทิเช่น การสาธิตการตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี การแสดงดนตรี กิจกรรมสาธิตวิธีปรุงดิน ปาฐกถาธรรมโดยพระไพศาล  วิสาโล พิธีมอบรางวัล “นักปลูกโลกดีงาม” Tree Talk “เรื่องจริงจากใจของนักปลูกต้นไม้” โดย คุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา นักแสดงหัวใจสีเขียว และคุณทรงกลด บางยี่ขัน นักเล่าเรื่อง-บรรณาธิการ และร่วมปลูกต้นสาละอินเดียภายในสวนรถไฟ สร้างป่าต้นสาละเพื่อน้อมระลึกถึงป่าสาละที่พระพุทธองค์ทรงประสูติและปรินิพพาน ก่อนกลับยังมีการแจกกล้าไม้แก่ผู้มาร่วมงาน การทำบุญสร้างป่าแบบนี้เป็นสิ่งที่โลกกำลังต้องการอย่างยิ่ง

ผู้ประสานงาน: ขนิษฐา ลาสุด (โทรี่) ติดต่อ bigtreesworld@gmail.com โทร. 088-4539114
เพจกิจกรรม https://www.facebook.com/events/596781467186362
////////////////////////////////

SaveBangkachao-Wetland-Cover

กิจกรรมแคมเปญ “ปั่น.ปลูก.จาก”
โครงการ “รักษ์ ปลูก สาน” ฟื้นฟูนิเวศป่าจาก คุ้งบางกะเจ้า
เวลา : วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 | 8.00-15.00 น.
สถานที่ : ณ คุ้งบางกะเจ้า วัดบางกอบัว
เชิญชวนประชาชนหัวใจสีเขียว มาร่วมปั่นจักรยานดูแลระบบนิเวศป่าจากที่หายบนพื้นที่ปอดกรุงเทพฯ
ระหว่างทริปร่วมเรียนรู้เรื่องการเพาะต้นจาก ร่วมเก็บขยะตามเส้นทางจักรยาน ปลูกต้นกล้าจาก ณ วัดบางกอบัว และช็อป ชิม จาก และอาหารพื้นถิ่นของบางกะเจ้า ณ โรงควาย บางน้ำผึ้ง เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน  พร้อมทั้งสนับสนุนสินค้าจากชุมชน (แต่งกายด้วยกางเกงขายาวเสื้อสีเข้มเพื่อเตรียมลุย!!)รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน!! สามารถนำจักรยานมาเองหรือมาเช่าบริเวณท่าเรือ
ค่าใช้จ่ายตลอดทริป 300 บาท/ท่าน โอนเงินล่วงหน้า 3 วันก่อนวันงาน บัญชี ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 013-8-20187-2 ชื่อบัญชี จักรพันธ์ ตรวจมรคา และจารุณี จารุรัตนวารี
ติดต่อร่วมทริปสิ่งแวดล้อม: วรรณชนก โค้งอาภาส (เอ๋ย) 085-1719422  ID Line: itemwanchanok
SaveBangkachao-Wetland-Program
เพจกิจกรรม https://www.facebook.com/events/686778014840719
[ออกแบบกราฟิกโดย สิริลักษณ์ ตะเภาหิรัญ]////////////////////////////////Print

โรงเรียนต้นไม้
โครงการอบรมเรื่อง “การตัดแต่งและดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัษน์เมือง” รุ่นที่ 6
เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 25 – วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
สถานที่ : ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย  และกลุ่มบิ๊กทรีส์

หัวข้อการบรรยาย:
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
“ธรรมชาติการดำรงชีวิตของต้นไม้ใหญ่ การดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง”
โดย ศ. กิตติคุณเดชา บุญค้ำ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์(ภูมิสถาปัตยกรรม)
ผู้เขียนหนังสือ “ต้นม้ใหญ่ในงานก่อสร้างและพัฒนาเมือง”“เทคนิคการตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี”
โดย คุณธราดล ทันด่วน (ครูต้อ) รุขกรผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในงานภูมิทัศน์เมือง
ผู้เขียนหนังสือ “สนุกกับต้นใม้ใหญ่”

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
“ประโยชน์และความสำคัญของต้นไม้ใหญ่  การปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมือง”
โดย อาจารย์กนก เหวียนระวี อาจารพิเศษประจำภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม และประธานกรรมการบริหารบริษัท กรุงกวี จำกัด

“ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง”
โดย คุณรังสรรค์ สงวนศรี อดีตครูฝึกนักกีฬาปีนหน้าผาไทย และประธานกรรมการบริษัท ร็อคแคมป์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

“การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในมุมมองของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”
โดย คุณสมฤทัย เล็กศรีสกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์คอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

“ประสบการณ์ภาคสนาม: การอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ในโครงการก่อสร้าง”
โดย คุณธราดล ทันด่วน (ครูต้อ) และ สาธิตการขึ้นต้นไม้ด้วยวิธีดั้งเดิมและการตัดแต่งต้นไม้อย่างถูกวิธี โดย คุณธราดล ทันด่วน (ครูต้อ) และ ทีมวิทยากรสาธิต

รายละเอียดการอบรม http://www.th-arbor.com/blog/training-chula-60-1-28
ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท รับใบสมัครและหนังสือขอความอนุเคราะห์จัดส่งบุคลากรเข้าอบรมได้ที่ไลน์ Line ID @th-arbor (มี@ด้านหน้า)

ออกแบบกราฟิกโดย สิริลักษณ์ ตะเภาหิรัญ

Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: